L’intercanvi d’experiències ha permès conèixer casos d’èxit i identificació d’oportunitats per a seguir creixent.

El segon congrés nacional de franquícies de l’operadora de telecomunicacions castellonenca ha complit totes les expectatives. L’esdeveniment celebrat en el Parc Científic, Tecnològic i Empresarial de la Universitat Jaume I, espaitec, ha reunit durant dos dies a més de 30 associats en representació de la pràctica totalitat de les 24 franquícies de Akiwifi en les províncies d’Albacete, Madrid, Ciudad Real, Àvila, Barcelona, Alacant, Conca, León, Girona, Salamanca, Segòvia, Toledo, Tarragona, Murcia i Huelva.

El director general de Akiwifi, Sergio Goterris, ha realitzat un satisfactori balanç i ha explicat que “aquesta trobada ens ha permès intercanviar dades sobre el creixement dels ingressos recurrents tant a nivell de la matriu com dels franquiciados, així com analitzar les diferents vies per a competir a partir de l’estudi detallat de cada franquícia i compartir les variables internes i externes amb major impacte en els resultats per a procurar que cada associat se centre en elles”. A més, Goterris ha posat l’accent principalment en el Pla Wifi-135 de la Diputació Provincial implantat per l’empresa virtual de espaitec, que ha generat un enriquidor debat entorn de com traslladar aquesta nova experiència a altres províncies.

El congrés ha suposat una oportunitat per a debatre amb els franquiciados tot tipus de qüestions relacionades amb el desenvolupament de la seua activitat com a operadors locals en les seues respectives zones d’exclusivitat. Per açò, els assistents han coincidit a l’hora d’assenyalar que aquest fòrum “ha sigut de gran valor per als nostres propis interessos i per al projecte comú que compartim amb Akiwifi, reforçant els nostres llaços d’unió des d’una perspectiva de màxima col·laboració”.

La cita va finalitzar dissabte passat de la mà del reconegut mentor Sergio Ayala, que va impartir un animat taller de motivació i innovació empresarial especialment orientat a professionals amb caràcter emprenedor.

 

El intercambio de experiencias ha permitido conocer casos de éxito e identificación de oportunidades para seguir creciendo.

El segundo congreso nacional de franquicias de la operadora de telecomunicaciones castellonense ha cumplido todas las expectativas. El evento celebrado en el Parque Científico, Tecnológico y Empresarial de la Universitat Jaume I, espaitec, ha reunido durante dos días a más de 30 asociados en representación de la práctica totalidad de las 24 franquicias de Akiwifi en las provincias de Albacete, Madrid, Ciudad Real, Ávila, Barcelona, Alicante, Cuenca, León, Girona, Salamanca, Segovia, Toledo, Tarragona, Murcia y Huelva.

El director general de Akiwifi, Sergio Goterris, ha realizado un satisfactorio balance y ha explicado que “este encuentro nos ha permitido intercambiar datos sobre el crecimiento de los ingresos recurrentes tanto a nivel de la matriz como de los franquiciados, así como analizar las diferentes vías para competir a partir del estudio pormenorizado de cada franquicia y compartir las variables internas y externas con mayor impacto en los resultados para procurar que cada asociado se centre en ellas”. Además, Goterris ha hecho especial hincapié en el Plan Wifi-135 de la Diputación Provincial implantado por la empresa virtual de espaitec, que ha generado un enriquecedor debate en torno a cómo trasladar esta novedosa experiencia a otras provincias.

El congreso ha supuesto una oportunidad para debatir con los franquiciados todo tipo de cuestiones relacionadas con el desarrollo de su actividad como operadores locales en sus respectivas zonas de exclusividad. Por ello, los asistentes han coincidido a la hora de señalar que este foro “ha sido de gran valor para nuestros propios intereses y para el proyecto común que compartimos con Akiwifi, reforzando nuestros lazos de unión desde una perspectiva de máxima colaboración”.

La cita finalizó el pasado sábado de la mano del reconocido mentor Sergio Ayala, que impartió un animado taller de motivación e innovación empresarial especialmente orientado a profesionales con carácter emprendedor.

The experiences interchange has allowed successful cases to be known and has identified opportunities to continue growing.

The second national franchises conferences of the Castellón-based telecommunications company Akiwifi has lived up all expectations. This event was held at the Science, Technology and Business Park of the Universitat Jaume I (espaitec) on 2 days, when more than 30 associates represented all the 24 Akiwifi franchises in the Spanish provinces of Albacete, Madrid, Ciudad Real, Ávila, Barcelona, Alicante, Cuenca, León, Gerona, Salamanca, Segovia, Toledo, Tarragona, Murcia and Huelva.

The general director of Akiwifi, Sergio Goterris, satisfactorily assessed the event and stated that “this encounter has allowed us to exchange data on the growth of recurrent income for both the Head Office and franchisees, analyse the different ways to compete based on a detailed study of each franchise, and to share the internal and external variables that more strongly impacted the results so that each associate focuses on them”. Goterris also stressed the Plan Wifi-135 of the Castellón Council Offices, which was implemented by the virtual espaitec-linked company, and led to a lively debate about how to transfer this novel experience to other provinces.

This conference has been an opportunity to debate with franchisees about all kinds of matters related with them undertaking their activity as local operators in their respective exclusive areas. Indeed attendees coincided in pointing out that this forum “has been extremely valuable for our own interests and for the project we all share with Akiwifi, and for strengthening our ties from a maximum collaboration perspective”.

The event ended last Saturday with a lively workshop by well-known mentor Sergio Ayala about business motivation and innovation to guide entrepreneur-type professionals.

 

WEB FINANCIADA POR: