Application for rates as personnel of UJI services companies, with discounts in sport activities and facilities.

For physically espaitec-linked companies and employees

Aplicació de tarifa com a personal d’empreses de serveis UJI, amb descomptes en activitats i instal·lacions esportives.

Per a empreses i treballadors instal·lats físicament en espaitec.

El formulari  signat i segellat pel representant de l’empresa. A més, ha de portar el segell d’Espaitec.

Aplicación de tarifa como personal de empresas de servicios UJI, con descuentos en actividades e instalaciones deportivas.

Para empresas y trabajadores instalados físicamente en espaitec.

El formulario  ha de estar firmado y sellado por el representante de la empresa. Además, ha de llevar el sello de Espaitec.

WEB FINANCIADA POR: