Projecte Interreg iERR de suport a joves emprenedors

 

El iEER és un projecte finançat per Interreg Europa que pretén impulsar la col·laboració dels actors europeus i regionals, per a definir eines que permeten generar un ecosistema emprenedor entre les Administracions públiques, les Universitats, les empreses i els ciutadans. L’objectiu últim és millorar el suport als joves emprenedors, així com la qualitat dels serveis i fons estructurals dissenyats per a ells.

La Comunitat Valenciana, premiada en 2015 com a Regió Europea Emprenedora, participa en el projecte iEER al costat d’altres 9 regions i universitats de països com Finlàndia, Polònia, Romania, Alemanya, Itàlia, França, Regne Unit, Dinamarca i Irlanda.

Cadascuna de les 10 regions ha constituït un Grup d’Agents Locals, format per l’Administració, les universitats, les empreses i la societat, que representa l’ecosistema emprenedor regional, que són els que participen en les activitats i intercanvi de bones pràctiques. El Parc Científic, Tecnològic i Empresarial de la Universitat Jaume I i les empreses vinculades han sigut convidades a participar com a agents de l’ecosistema innovador i emprenedor de la província de Castelló.

iEER té un doble vessant. D’una banda es pretén que servisca de plataforma per al coaprendizaje i l’intercanvi de coneixement entre regions emprenedores per a desenvolupar plans d’acció per al suport a joves emprenedors mitjançant fons estructurals i programes regionals. D’altra banda, pretén integrar la formació amb la recerca i l’ emprenedoria, fomentant el paper de les universitats en la transmissió d’habilitats i esperit emprenedor, el suport a la generació d’idees de negoci i la creació de Startups.

El projecte té una durada de 4 anys, els dos primers per a intercanviar bones pràctiques amb les altres regions participants, i els dos últims per a realitzar el seguiment d’un pla d’acció que permeta millorar el suport als joves emprenedors, aprofitant fons estructurals i d’inversió europeus.

Visita la web del projecte

Projecte Interreg iERR de suport a joves emprenedors

The Interreg iEER project to support young entrepreneurs

iEER is a star project financed by Interreg Europe that intends to promote collaboration between European and regional actors to define tools that allow an entrepreneurial ecosystem to be created among Public Administrations, Universities, companies and citizens. The ultimate objective is to improve not only support for young entrepreneurs, but also the quality of the structural services and funds designed for them.

The Valencian Community, awarded in 2015 as the European Entrepreneurial region, participates in the iEER Project along with eleven other regions and universities from Finland, Poland, Romania, Germany, Italy, France, the UK, Denmark and Ireland.

All these 11 regions constitute a Group of Local Agents formed by Public Administrations, universities, companies and society that represents the regional entrepreneurial ecosystem, and they participate in activities and exchange good practices. The Science, Technology and Business Park of the Universitat Jaume I and its linked companies have been invited to participate as innovative and entrepreneurial ecosystem agents from the province of Castellón.

iEER has two objectives. On the one hand, it intends to act as a platform for the co-learning and knowledge exchange between entrepreneurial regions to develop action plans to support young entrepreneurs through structural funds and regional programmes. On the other hand, it intends to integrate training with research and entrepreneurship by promoting the role of universities in transmitting skills and the entrepreneur spirit, supporting the generation of business ideas, and creating start-ups.

The Project lasts 4 years. The first 2 years are to exchange good practices with other participating regions. The last 2 years are to follow-up an action plan that improves support for young entrepreneurs by making the most of structural funds and European investment.

Visit the website of this Project

WEB FINANCIADA POR: