El pròxim dijous 20 de juliol de 2017, la Fundació General de la Universitat Jaume I organitza la tercera jornada del projecte On Social PARTEC. El tema central d’aquesta segona jornada serà “Models de finançament actualment disponibles per impulsar la Innovació Social a través de l’Emprenedoria Social. Models de Mentoria de projectes socialment innovadors.”.

En aquesta jornada s’analitzarà diferents models de finançament i mentoria per a impulsar la Innovació Social. En aquesta sessió contarem amb la presencia de Guillermo Sarrià, de SHIP2B; Margarita Albors, Fundación Socialnest; Lourdes Mirón, Jovesolides; Sofía Atienza, Bridge for Billions; José Moncada, Bolsa Social; Gorka Espiau, The Young Foundation; Ángela Pita, FEVECTA/BETACOOP.

Totes aquetes institucions representen a les millors entitats de promoció i innovació social d’Espanya. Contem amb SHIP2B, la segona millor acceleradora d’Espanya i la primera entre les entitats acceleradores privades; Funadación Socialnest, una de les fundacions més rellevants en Espanya de suport als emprenedors socials; la Xarxa Jovesolides és un moviment solidari d’entitats que treballen per a la joventut des de Llatinoamèrica, Espanya i el Marroc; Bolsa Social, primera plataforma en España de crowdimpacting: el equity crowdfunding dels inversors i les empreses amb impacte social positiu; The Young Foundation és un Think Tanks sense ánim de lucre ubicada a Londres especialitzada en innovació social; BETACOOP, la segona cooperativa de emprenedoria social de Espanya ubicada a Castelló; i per últim, Bridge for Billions, incubadora online per a emprenedors, especialment amb impacte social, creada en la Universitat de Carnegie Mellon, EEUU, a l’any 2013.

La cita serà en la sala multiusos de l’Edifici d’ESPAITEC2 (2a planta) de 11.30 a 14 h.

L’assistència és gratuïta prèvia inscripció en l’enllaç https://goo.gl/forms/7XOQYdshDgir703a2

Recordem que continua oberta la inscripció del concurs Buscando_Ideas_Con_Impacto (BICI), que està dirigit a membres de la comunitat universitària de la Universitat Jaume I de Castelló que tinguen una idea de emprenedoria innovadora, sostenible i sustentable.

BICI busca donar suport amb formació als emprenedors universitaris, seleccionant projectes amb doble impacte, negoci i impacte social, de la mà d’experts en l’àrea de l’emprenedoria, amb el suport del sector empresarial i institucional públic i privat.

El concurs es resoldrà en el transcurs d’aquesta jornada, i estarà retribuït amb un premi de 750€ a la millor idea amb impacte social i dos premis de 500€ a la segona i tercera millor idea. A més, Bridge for Billions oferirà una incubació gratuïta de 3 mesos en la seua plataforma a la idea guanyadora del concurso.

Aquesta iniciativa està patrocinada per la Diputació de Castellón a través del programa On Social PARTEC i organitzada per la Fundació General de la Universitat Jaume I.

Més informació: https://espaitec.uji.es/proyecto/on-social-partec/

El próximo jueves 20 de julio de 2017, la Fundació General de la Universitat Jaume I organiza la tercera jornada del proyecto On Social PARTEC. El tema central de esta tercera jornada será el “Modelos de financiación actualmente disponibles para impulsar la Innovación Social a través del Emprendimiento Social. Modelos de Mentorización de proyectos innovadores socialmente”.

En esta jornada se analizará diferentes modelos de financiación y mentorización para impulsar la Innovación Social. En esta sesión contaremos con la presencia de Guillermo Sarrià, de SHIP2B; Margarita Albors, Fundación Socialnest; Lourdes Mirón, Jovesolides; Sofía Atienza, Bridge for Billions; José Moncada, Bolsa Social; Gorka Espiau, The Young Foundation; Angela Pita, FEVECTA/BETACOOP.

Todas estas instituciones representan a las mejores entidades de promoción e innovación social de España. Contamos con SHIP2B, la segunda mejor aceleradora de España y la primera entre las entidades aceleradoras privadas; Socialnest, una de las fundaciones más relevantes en España de apoyo a los emprendedores sociales; la Red Jovesolides es un movimiento solidario de entidades que trabajan para la juventud desde Latinoamérica, España y Marruecos; Bolsa Social, primera plataforma en España de crowdimpacting: el equity crowdfunding de los inversores y las empresas con impacto social positivo; The Young Foundation es un Think Tanks sin animo de lucro ubicada en Londres especializada en innovación social; BETACOOP, la segunda cooperativa de emprendimiento social de España ubicada en Castellón; y por último, Bridge for Billions, incubadora online para emprendedores, especialmente con impacto social, creada en la Universidad de Carnegie Mellon, EEUU, en el año 2013.

La cita será en la sala multiusos del Edificio de ESPAITEC2 (2ª planta) de 11.30 a 14h.

La asistencia es gratuita previa inscripción en el enlace https://goo.gl/forms/7XOQYdshDgir703a2

Recordamos que sigue abierta la inscripción en el concurso Buscando_Ideas_Con_Impacto (BICI) está dirigido a miembros de la comunidad universitaria de la Universitat Jaume I de Castellón que tengan una idea de emprendimiento innovadora, sostenible y sustentable.

BICI busca apoyar con formación a los emprendedores universitarios, seleccionando proyectos con doble impacto, negocio e impacto social, de la mano de expertos en el área de emprendimiento, con el apoyo del sector empresarial e institucional público y privado.

El concurso se resolverá en el transcurso de esta jornada, y estará retribuido con un premio de 750€ a la mejor idea con impacto social y dos premios de 500€ a la segunda y tercera mejor idea. Además, Bridge for Billions ofrecerá una incubación gratuita por 3 meses en su plataforma al ganador del concurso.

Esta iniciativa está patrocinada por la Diputación de Castellón a través del programa On Social PARTEC y organizada por la Fundació General de la Universitat Jaume I.

Más información: https://espaitec.uji.es/proyecto/on-social-partec/

On Thursday 20 July 2017, the General Universitat Jaume I Foundation will organise the III On Social PARTEC Project event, whose main theme will be “The financing models currently available to promote Social Innovation through Social Entrepreneurship. Mentoring Models from socially innovative projects”.

During this event, different financing and mentoring models to promote Social Innovation will be analysed. The following people will participate in this session: Guillermo Sarrià of SHIP2B; Margarita Albors of the Fundación Socialnest (Socialnest Foundation); Lourdes Mirón of Jovesolides; Sofía Atienza of Bridge for Billions; José Moncada of Bolsa Social; Gorka Espiau of The Young Foundation; Angela Pita of FEVECTA/BETACOOP.

All these institutions represent the best organisations to promote Social Innovation in Spain. The following will participate: SHIP2B, the second best accelerator in Spain, and the first among private accelerators; Socialnest, one of the most relevant foundations in Spain that supports social entrepreneurs; Red Jovesolides, a solidarity movement with organisations that works for youths from Latin America, Spain and Morocco; Bolsa Social, the first crowd-impacting platform in Spain, and equity crowdfunding of investors and companies with a positive social impact; The Young Foundation, a non-profit Think Tank located in London that specialises in Social Innovation; BETACOOP, the second social entrepreurship cooperative in Spain, located in the city of Castellón; Bridge for Billions, is an online incubator for entrepreneurs, especially those with social impact, which was created at the Carnegie Mellon University, USA, in 2013.

This event will take place in the Multipurpose Hall in the espaitec 2 building (2nd floor) from 11:30h to 14:00h.

Attendance is free provided you register beforehand via this link https://goo.gl/forms/7XOQYdshDgir703a2

We remind you that registration for the Seeking_Ideas_With_Impact (BICI) competition remains open and addresses University Community members at the Universitat Jaume I of Castellón who have an innovative, sustainable and viable entrepreneurship idea.

BICI seeks to support university entrepreneurs with training by experts in the entrepreurship area selecting projects with a double impact, business and social impact, with support from the private and public business and institutional sector.

The competition winners will be announced during this event: the best idea with social impact will be awarded €750, and the second and third ideas will receive €500 each. Bridge for Billions will offer the competition winner free incubation for 3 months on its platform.

This initiative is sponsored by the Castellón Council Offices by means of the On Social PARTEC Project, organised by the General Universitat Jaume I Foundation.

Further information: https://espaitec.uji.es/proyecto/on-social-partec/

WEB FINANCIADA POR: