Universitat i empresa busquen sinergies per a l’impuls de l’àmbit tecnològic tant en formació, com a internacionalització i innovació

Alexis Nadal, CEO de Nayar Systems, ha mostrat a la rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón, les instal·lacions de l’empresa al centre de Castelló, amb una superfície de més de 2.000 metres quadrats destinats a la investigació, i li ha explicat alguns dels principals projectes que estan duent a terme. Eva Alcón ha estat acompanyada en aquesta primera visita oficial a la seu de Nayar Systems pel vicerector de Planificació, Coordinació i Comunicació, Modesto Fabra, i la vicerectora d’Estudis i Docència, Isabel García Izquierdo.

La rectora de l’UJI ha traslladat l’interès per potenciar les sinèrgies entre empreses tecnològiques com Nayar Systems i la Universitat a través de programes de pràctiques, formació i accions conjuntes d’impuls de les noves tecnologies i la innovació. Així mateix, ha destacat que «aquesta seu llança el missatge a la ciutadania que Castelló és també un centre de talent, innovació i desenvolupament tecnològic».En aquesta línia, Alexis Nadal ha assenyalat que des de l’empresa aposten per quedar-se a Castelló per a la qual cosa «hem de ser capaços de captar i retenir el talent perquè es necessita capital humà qualificat».

Una empresa tecnològica referència a la província

L’empresa vinculada a Espaitec des d’octubre de 2015 i recentment incorporada al patronat de la Fundación Universitat Jaume I-Empresa, , és una enginyeria tecnològica de capital 100% espanyol i compta amb un model de gestió basat en la innovació i la qualitat. La seua aposta d’inversió en nous desenvolupaments tecnològics li ha permès una àmplia expansió tant nacional com internacional. Després de dotze anys de trajectòria professional, l’empresa està present en 31 països de tot el món.

La companyia compta amb diverses firmes especialitzades en telecomunicacions per al sector de l’ascensor, serveis d’IoT (Internet de les coses) industrial i sistemes de control d’accessos. La companyia inverteix un elevat percentatge en el desenvolupament tecnològic de productes i serveis de les seues firmes, i compta amb un departament dedicat exclusivament a investigar i innovar.

Universidad y empresa buscan sinergias para el impulso del ámbito tecnológico tanto en formación, como internacionalización e innovación

Alexis Nadal, CEO de Nayar Systems, ha mostrado a la rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón, las instalaciones de la empresa en el centro de Castelló, con una superficie de más de 2.000 metros cuadrados destinados en la investigación, y le ha explicado algunos de los principales proyectos que están llevando a cabo. Eva Alcón ha estado acompañada en esta primera visita oficial a la sede de Nayar Systems por el vicerrector de Planificación, Coordinación y Comunicación, Modesto Fabra, y la vicerrectora de Estudios y Docencia, Isabel García Izquierdo.

La rectora de la UJI ha trasladado el interés por potenciar las sinergias entre empresas tecnológicas como Nayar Systems y la Universidad a través de programas de prácticas, formación y acciones conjuntas de impulso de las nuevas tecnologías y la innovación. Así mismo, ha destacado que «esta sede lanza el mensaje a la ciudadanía de que Castelló es también un centro de talento, innovación y desarrollo tecnológico».En esta línea, Alexis Nadal ha señalado que desde la empresa apuestan por quedarse en Castelló y para ello «tenemos que ser capaces de captar y retener el talento porque se necesita capital humano calificado».

Una empresa tecnológica referencia en la provincia

La empresa vinculada a Espaitec desde octubre de 2015 y recientemente incorporada al patronato de la Fundación Universitat Jaume I-Empresa, es una ingeniería tecnológica de capital 100% español y cuenta con un modelo de gestión basado en la innovación y la calidad. Su apuesta de inversión en nuevos desarrollos tecnológicos le ha permitido una amplia expansión tanto nacional como internacional. Después de doce años de trayectoria profesional, la empresa está presente en 31 países de todo el mundo.

La compañía cuenta con varias firmas especializadas en telecomunicaciones para el sector del ascensor, servicios de IoT (Internet de las cosas) industrial y sistemas de control de accesos. La compañía invierte un elevado porcentaje en el desarrollo tecnológico de productos y servicios de sus firmas, y cuenta con un departamento dedicado exclusivamente a investigar e innovar.

Universidad and company seek synergies to promote technology domain in training, internationalisation and innovation

Alexis Nadal, the CEO of Nayar Systems, has shown the rector of the Universitat Jaume IEva Alcón, the company’s installations in the centre of Castellón, which cover a surface area of more than 2,000 m2 used for research. He explained to her some of the main projects currently underway. Eva Alcón was accompanied during this first visit to Nayar Systems by the Vice-Rector of Planning, Coordination and Communication, Modesto Fabra, and by the Vice-Rector of Studies and Teaching, Isabel García Izquierdo.

The UJI Rector transferred the interest in encouraging synergies between technology-based companies like Nayar Systems and the University through practical programmes, training and joint actions to promote new technologies and innovation. She also stressed that «this centre launches the message to citizens that Castellón is also a centre of talent, innovation and technological development». Along these lines, Alexis Nadal pointed out that the company has decided to stay in Castellón and to do so, «we have to be able to seek and retain talent because qualified human capital is needed».

A reference technology-based company in the province

This company has been linked with Espaitec since October 2015 and has recently been included in the Universitat Jaume I Foundation-Company trust. It is an engineering technology-based company with 100% Spanish capital whose management model is based on innovation and quality. Its investment in new technological developments has enabled it to grow considerably both in Spain and abroad. After 12 years of professional work, this company is present in 31 countries worldwide.

Nayar Systems has several firms specialised in telecommunications for the lifts sector, IoT (Internet of Things) and industrial services, and access control systems. It invests a high percentage in the technological development of its firms’ products and services, and has a department that exclusively works on research and innovation.

 

 

 

 

WEB FINANCIADA POR: