The Climate-KIC Accelerator Programme

Climate-KIC is the most important initiative for innovation in the climate change domain in the European Union. It is divided into several pillars: The Valencian Association of Companies in the Energy Sector (AVAESEN) coordinates the entrepreneurial pillar in six European regions (RIC) in this programme. Through Climate-KIC Accelerator, espaitec acts as a collaborative organisation in the programme by mentoring several business projects.

The objective of this programme is to support the best start-ups in the Clean Tech field and to mitigate the environmental impact. Through this programme, entrepreneurs can gain access to not only a network of international Climate-KIC experts (coaching, mentoring, validating technology), networking and contacts to position their product on strategic markets, in the master class, but also to the European network of business angels and real investors.

Through collaboration with specialised centres such as the Science, Technology and Business Park of the Universitat Jaume I (espaitec), 30 new innovative companies in the Clean Tech sector have been able to make their business projects come true or accelerate their business by their innovation actually having an impact on the market and European society.

This programme has been developed in three phases: the model and business plan that must govern the participating start-ups were defined in the first one; the second phase saw this model being validated and connected to customers in order to finally, and thirdly, facilitate contacts with investors.

Apart from the Valencian Community in Spain, this programme has been developed in five other European regions in Hungary, Italy, Germany, Poland and the UK. Climate-KIC Accelerator is an opportunity to strengthen the innovation ecosystem related to climate change nationally by transforming our region, especially the province of Castellón, into a Clean Tech innovation hub by encouraging the creation of companies and by acting as a driver of wealth and innovation in our region because the companies chosen for the programme could develop their projects in the Castellón-based Centre For Energy Innovation and Sustainability.

Collaborating organisations and sponsors

The Valencian Community is one of the six EU regions that participate in this programme, led by IVACE-Energía, the AVAESEN Association and the Castellón City Council in collaboration with espaitec.

Further information can be found at:

http://www.avaesen.es/climate-kic/

http://www.climate-kic.org/for-entrepreneurs/

 

 

The Climate-KIC Accelerator Programme

Programa Climate KIC Accelerator

Climate-KIC és la major iniciativa de la Unió Europea per a la innovació en l’àmbit del canvi climàtic. Dividit en uns quants pilars, l’Associació Valenciana d’Empreses del Sector de l’Energia (AVAESEN) coordina el pilar d’emprenedoria en les 6 regions europees (RIC) del programa a través del Climate-KIC Accelerator, espaitec és entitat col·laboradora del programa mentoritzant diversos projectes empresarials.

L’objectiu del programa és recolzar als millors startups en l’àmbit de les tecnologies netes i la mitigació de l’impacte mediambiental. A través d’aquest programa els emprenedors tenen accés a la xarxa d’experts internacionals del Climate-KIC (coaching, mentoring, validació tecnològica), networking i contactes per a posicionar el seu producte en mercats estratègics, master-class , accés a la xarxa europea de business angels i inversors reals.

A través de la col·laboració amb centres especialitzats com el Parc Científic, Tecnològic i Empresarial de la Universitat Jaume I (espaitec), 30 noves empreses innovadores del sector de les tecnologies netes han pogut fer realitat els seus projectes empresarials o accelerar el seu negoci, fent que la seua innovació tinga impacte real en el mercat i en la societat europea.

El programa s’ha desplegat en tres fases: en la primera es va definir el model i el pla de negoci que ha de regir a les startups participants; en segon lloc es va procedir a validar aquest model i a connectar amb els clients per a, finalment, facilitar el contacte amb els inversors.

A més de la Comunitat Valenciana, el programa s’ha desenvolupat en altres cinc regions europees d’Hongria, Itàlia, Alemanya, Polònia i Regne Unit. Climate kic Accelerator és una oportunitat per a enfortir l’ecosistema d’innovació relacionat amb el canvi climàtic a nivell nacional, transformant la nostra regió, i especialment la província de Castelló, en un “hub” d’innovació Clen Tech, fomentant la creació d’empreses i actuant com a tractor de riquesa i innovació a la nostra regió, ja que les empreses seleccionades per al programa, van poder desenrotllar els seus projectes en el Centre per a la Innovació en Energia i Sostenibilitat ubicat a Castelló.

Entitats col·laboradores i patrocinadores

La Comunitat Valenciana és una de les sis regions de la Unió Europea que participen en aquest programa, liderat per IVACE-Energía, l’associació AVAESEN i l’Ajuntament de Castelló en col·laboració amb espaitec.

Més informació en

http://www.avaesen.es/climate-kic/

http://www.climate-kic.org/for-entrepreneurs/

 

 

WEB FINANCIADA POR: