Juan Antonio Bertolín Olmos és el nou gerent de la Fundació General de la Universitat Jaume I després de la jubilació de José Francisco Vicente Queralt, qui ostentava aquest càrrec des que es creara la fundació en el 2006.

El nou responsable de l’entitat té una dilatada experiència empresarial, com a gerent en projectes tecnològics en diverses consultories d’àmbit internacional i nacional com Accenture el Grup IT Deusto i directiu en diverses organitzacions internacionals com European Network of Living Labs o Triple Helix Association. Bertolín ha estat vinculat a Espaitec, Parc Científic i Tecnològic de l’UJI, com a Director d’Innovació i Projectes des del naixement del parc en el 2007 gràcies al programa NOEMI (Noves Oportunitats Empresarials Mitjançant la Investigació) de la Generalitat Valenciana. Al gener de 2017 la Universitat Jaume I va decidir delegar la gestió de Espaitec en la Fundació General, ja que fins a aqueix moment la realitzava una societat de responsabilitat limitada.

Després del seu nomenament, Bertolín ha explicat que «la Fundació General ha sigut una referència per a l’UJI en diverses activitats de suport a la comunitat universitària i en el bon funcionament de l’activitat docent i, des de gener de 2017, quan va començar a gestionar Espaitec, ha ampliat el seu abast enfortint l’ecosistema del parc científic i tecnològic, que compta actualment amb 46 empreses vinculades i en constant creixement, consolidant la seua naturalesa de connector (“hub”) d’innovació, emprenedoria, ciència tecnologia entre la Universitat i el seu entorn socioeconòmic alineat amb la tercera missió de l’UJI».

En la nova etapa que la Fundació General comença, Bertolín centrarà els seus esforços a reforçar la imatge de l’entitat com a part activa, i necessària, de la Universitat Jaume I en la cooperació i gestió de les seues activitats, fomentant els llaços amb organitzacions i entitats públiques i privades, així com consolidar el pla estratègic de Espaitec centrat en el suport a l’emprenedoria innovadora universitària i contribució a la creació i transferència de coneixement, interactuant amb empreses innovadores de la província de Castelló, preferentment amb les vinculades al parc.

La Fundació General de l’UJI és una entitat sense ànim de lucre, amb caràcter educatiu, cultural, científic, tècnic, esportiu, de cooperació al desenvolupament sostenible, de defensa del medi ambient, de la cultura pròpia i dels valors estatutaris, de foment de la investigació, de promoció del voluntariat i, en general, de suport a l’activitat universitària. En definitiva, la fundació té com a objecte col·laborar amb la Universitat Jaume I en el desenvolupament i la gestió d’aquelles activitats que contribuïsquen a la millora en la prestació dels serveis universitaris.

Juan Antonio Bertolín Olmos is the new manager of the General Universitat Jaume I Foundation after José Francisco Vicente Queralt retired, who occupied this post since the Foundation came into being in 2006.

Its new manager has ample business experience, has managed technological projects in various international and national consultancy firms, like Accenture or the IT Deusto Group, and has been a manager in several international organisations like the European Network of LivingLabs or the Triple Helix Association. Bertolín has been linked to Espaitec, the Science and Technology Park of the UJI, as the Manager of Innovation and Projects since the park opened in 2007 thanks to the NOEMI (Nuevas Oportunidades Empresariales Mediante la Investigación; New Business Opportunities through Research) programme of the Generalitat Valenciana. In January 2017, the UJI decided to delegate Espaitec’s management to the General Foundation, which had been managed by a limited company until then.

After being appointed, Bertolín explained that «the General Foundation has been a reference for the UJI in various activities that support the university community, and also in its good teaching operations since January 2017 when it began to manage Espaitec. Its scope has increased as this Science and Technology ecosystem has been reinforced, which now includes 46 linked companies, is constantly growing and acts as a hub of innovation, entrepreneurship, science and technology between the UJI and its socio-economic surroundings, which is now well-established in line with the UJI’s third mission».

As part of the new stage that this Foundation starts, Bertolín will focus all his efforts on reinforcing its image as an active and necessary part of the Universitat Jaume I (UJI), while cooperating and managing its activities by encouraging links being tied with public and private organisations, and by strengthening Espaitec’s strategic plan by centring on innovative university entrepreneurship support and contributing to the creation and transfer of knowledge by interacting with innovative companies from the province of Castellón, preferably with those linked to the park.

The General UJI Foundation is a non-profit organisation that is educational, cultural, scientific, technical, sport-related in nature and cooperates to support sustainable development, and defends the natural environment, culture itself and statutory values. It also promotes research, encourages voluntary collaboration and generally supports university activity. In short, this Foundation’s object is to collaborate with the UJI in developing and managing all activities that contribute to improve the way by which university services are rendered.

Juan Antonio Bertolín Olmos es el nuevo gerente de la Fundació General de la Universitat Jaume I tras la jubilación de José Francisco Vicente Queralt, quien ostentaba dicho cargo desde que se crease la fundación en el 2006.

El nuevo responsable de la entidad tiene una dilatada experiencia empresarial, como gerente en proyectos tecnológicos en diversas consultorías de ámbito internacional y nacional como Accenture o el Grupo IT Deusto y directivo en varias organizaciones internacionales como European Network of LivingLabs o Triple Helix Association. Bertolín ha estado vinculado a Espaitec, Parque Científico y Tecnológico de la UJI, como Director de Innovación y Proyectos desde el nacimiento del parque en el 2007 gracias al programa NOEMI (Nuevas Oportunidades Empresariales Mediante la Investigación) de la Generalitat Valenciana. En enero de 2017 la Universitat Jaume I decidió delegar la gestión de Espaitec en la Fundació General, ya que hasta ese momento la realizaba una sociedad de responsabilidad limitada.

ESpaitec, Universitat Jaume I y Fundació General

Tras su nombramiento, Bertolín ha explicado que «la Fundació General ha sido una referencia para la UJI en diversas actividades de apoyo a la comunidad universitaria y en el buen funcionamiento de la actividad docente y, desde enero de 2017, cuando comenzó a gestionar Espaitec, ha ampliado su alcance fortaleciendo el ecosistema del parque científico y tecnológico , que cuenta actualmente con 46 empresas vinculadas y en constante crecimiento, consolidando su naturaleza de conector (“hub”) de innovación, emprendimiento, ciencia y tecnología entre la Universitat y su entorno socioeconómico alineado con la tercera misión de la UJI».

En la nueva etapa que la Fundació General comienza, Bertolín centrará sus esfuerzos en reforzar la imagen de la entidad como parte activa, y necesaria, de la Universitat Jaume I en la cooperación y gestión de sus actividades, fomentando los lazos con organizaciones y entidades públicas y privadas, así como consolidar el plan estratégico de Espaitec centrado en el apoyo al emprendimiento innovador universitario y contribución a la creación y transferencia de conocimiento, interactuando con empresas innovadoras de la provincia de Castellón, preferentemente con las vinculadas al parque.

La Fundació General de la UJI es una entidad sin ánimo de lucro, con carácter educativo, cultural, científico, técnico, deportivo, de cooperación al desarrollo sostenible, de defensa del medio ambiente, de la cultura propia y de los valores estatutarios, de fomento de la investigación, de promoción del voluntariado y, en general, de apoyo a la actividad universitaria. En definitiva, la fundación tiene como objeto colaborar con la Universitat Jaume I en el desarrollo y la gestión de aquellas actividades que contribuyan a la mejora en la prestación de los servicios universitarios.

WEB FINANCIADA POR: