• Science and technology parks house 8,157 firms, of which 20% perform I&D
    activities
  • In 2018, the organisations located in parks invested 1,111 million euros in I&D.

Spanish science and technology parks’ growth continues. According to the figures
presented by Felipe Romera, the APTE Chair at the 17 th International APTE
Conference on blockchain, they evidently come over as a strong driver for our
innovation system.

55 representatives of APTE Park Members, with a delegation of Espaitec, met at the Universidad de Málaga Rectorate to hold the Association’s second general assembly, during which APTE presented the statistical data it prepares every year about the activity performed by the organisations located in Spanish science and technology parks. The 2018 data were very positive.The APTE Park Members closed 2018 with 8,157 companies and organisations on their premises, which is an increase of 1.8% compared to 2017. Employed also significantly grew as the number of workers in the parks increased by 3.8%, which totals 175,763 employees, of whom 34,291 specialise in R&D, which is an increase of 0.4% compared to 2017.

The turnover of these companies also significantly rose compared to 2017, and came to
28,984 million euros, which was 7.2% up on 2017.

In 2018, parks invested 1,111 million euros in I&D, which is 3.6% higher than in the
previous year.

The ranking of the production sectors where parks had the most companies was still led
by the ICT sector with 24.9% of the firms, followed by Engineering, Consultancy and
Counselling with 18.1%, and the Medicine and Health sector with 7.4%.

  • Els parcs científics i tecnològics alberguen 8.157 empreses, de les quals, el 20% es dediquen a activitats de R+D.
  • Durant 2018 les entitats situades als parcs van invertir 1.111 milions en R+D.

Els parcs científics i tecnològics espanyols segueixen la seua senda de creixement i amb les xifres presentades per Felipe Romera, president d’APTE durant la XVII Conferència Internacional d’APTE sobre blockchain, queda patent que són un fort múscul per al nostre sistema d’innovació.

55 representants de parcs membres d’APTE, entre els quals es trobava una delegació d’Espaitec, es van reunir en el Rectorat de la Universitat de Màlaga per a celebrar la segona Assemblea General de l’Associació, en la qual APTE va presentar les dades estadístiques que elabora cada any sobre l’activitat de les entitats situades als parcs científics i tecnològics espanyols, dades que resulten molt positives en l’últim exercici.

Els parcs Socis d’APTE van tancar l’any passat amb un total de 8.157 empreses i entitats instal·lades en els seus recintes, la qual cosa suposa una pujada del 1,8% respecte a l’any anterior.

L’ocupació també ha millorat significativament incrementant-se en 3,8% el nombre de treballadors als parcs, dada que es tradueix en 175.763 empleats, dels quals, 34.291 són persones especialitzades en tasques de recerca i desenvolupament (R+D), la qual cosa suposa un augment de 0,4% respecte a 2017.

La facturació de les empreses també ha experimentat un avanç molt significatiu respecte al passat any, aconseguint la xifra de 28.984 milions d’euros facturats, un 7,2% més que en 2017.

Així mateix, durant l’any 2018 els parcs van acumular una inversió en activitats de R+D de 1.111 milions d’euros, xifra que ha augmentat un 3,6% respecte a l’any anterior.

El rànquing de sectors productius on els parcs aglutinen major nombre d’empreses continua estant liderat pel sector TIC amb el 24,9% de les empreses, seguit pel sector Enginyeria, Consultoria i Assessoria amb el 18,1% i el sector Medicina i Salut amb el 7,4%.

WEB FINANCIADA POR: