SERVEI

EMPRESA E’VI

INSTAL•LADA

Domiciliació. Possibilitat de disposar d’adreça postal i fiscal, així com l’adreça d’alguna delegació comercial a espaitec.

Si

Si

Correu i paqueteria. Disposar d’un apartat de correus on rebre i emmagatzemar correu ordinari, correu certificat i paqueteria.

Si

Si

Accés 24/7 hores a les instal•lacions amb targetes d’accés personalitzades per als treballadors i les treballadores.

Si

Si

Avís immediat de comunicacions urgents. Rebre avisos immediats en cas de comunicacions urgents al telèfon/adreça de correu electrònic determinats.

Si

Si

Accés gratuït a les sales de reunions de l’edifici espaitec1 i espaitec2, prèvia reserva i subjecte a la disponibilitat de les mateixes.

Fins a 10 hores mensuals (1)

Total disponibilitat

Accés a les sales de videoconferència de l’edifici espaitec1, si s’ha realitzat correctament la reserva amb tres dies d’antelació.

25 € / sessió

Si

Accés a informació actualitzada sobre esdeveniments, formació i oportunitats empresarials a escala local, nacional i internacional.

Si

Si

Accés a serveis i infraestructures complementàries de l’UJI com la Biblioteca, bressola, sales de reunions, Escola d’Estiu, etc.

No s’hi aplica

Si

Aplicació de descomptes com a personal d’empreses de serveis UJI en les botigues de l’àgora, Servei d’Esports de l’UJI i reprografia.

No s’hi aplica

Si

Reunions de seguiment i acompanyament per a identificar necessitats, projectes, socis tecnològics, etc.

Cada 6 mesos

Cada 3 mesos

Connexió amb l’ecosistema d’innovació global a través de les diferents xarxes d’innovació en què col•labora espaitec.

Si

Si

Inclusió d’una placa genèrica nominativa amb el logotip de l’empresa en el directori d’empreses i pàgina web d’espaitec.

Si

Si

Optar a descomptes per a assistir a esdeveniments de transferència de tecnologia promocionats per associacions d’abast nacional, com APTE, o internacional, com IASP i ENoLL.

No s’hi aplica

Si

Beneficiar-se de descomptes o poder utilitzar de manera gratuïta les instal·lacions d’altres parcs científics d’àmbit nacional (APTE i rePCV), segons les condicions del parc i de la vinculació a espaitec.

No s’hi aplica

Si

(1) Tret de la sala multiusos (UB1206SM), per a la qual es facturarà a un cost de 100 €/dia. La reserva mínima és de mig dia. El preu de la sala inclou adaptació tècnica amb material audiovisual bàsic.