La start-up d’ Espaitec Cloudappi rep un accèssit en els I Premis de la Xarxa de Parcs Científics Valencians

Per primera vegada la Xarxa de Parcs Científics Valencians (rePCV) convoca aquests premis amb la finalitat de reconéixer l’evolució i consolidació de les empreses creades i desenvolupades amb el suport dels cinc parcs científics valencians i impulsar i enfortir les relaciones universitat-empresa. L’acte de lliurament de premis ha tingut lloc aquest matí a València i ha estat presidit per la Directora de l’IVACE, Júlia Company Sanus i el President de la rePCV, Salvador Coll Arnau.

Reconéixer la innovació realitzada per les empreses dels parcs científics valencians

Amb aquesta convocatòria de premis es pretén reconéixer públicament i a títol honorífic l’esforç de les empreses de l’àmbit dels parcs científics valencians. Així aquesta primera edició de premis rePCV té com a finalitat:

  1. Contribuir al desenvolupament i a la consolidació de les empreses creades i desenvolupades amb el suport dels cinc parcs científics valencians.
  2. Donar suport i potenciar l’esperit emprenedor en l’àmbit dels cinc parcs científics valencians.
  3. Impulsar i enfortir les relaciones universitat-empresa.

En aquesta primera convocatòria han obtingut especial diferenciació tres empreses premiades pels seus mèrits en investigació, desenvolupament i innovació, de les 22 empreses que van presentar la seua candidatura per a optar als premis. S’han premiat set iniciatives emprenedores i empresarials atenent el seu creixement, caràcter innovador, estratègia empresarial i aportació a l’entorn. Cada empresa ha sigut avaluada per directius dels cinc parcs científics vinculades a les universitats públiques valencianes seguint criteris d’innovació, investigació i potencial de desenvolupament tecnològic i internacional.

La start-up d’ Espaitec Cloudappi, una de les premiades

Pel seu creixement constant des que iniciara la seua activitat en 2016, la seua capacitat per a transformar a les empreses a través de les APIs, la seua aposta per la innovació contínua i una gestió de recursos humans on prevalen polítiques que afavoreixen el creixement personal i professional, l’empresa Cloudappi instal·lada en Espaitec ha rebut un accèssit en la categoria start-up. El guardó en aquesta categoria ha sigut per a Bioithas SL del Parc Científic d’Alacant i un altre accèssit ha sigut per a Homyspace Business Housing SL de la Ciutat Politècnica de la Innovació.

En la categoria spin-off el premi ha sigut per a Das Photonics SL de la Ciutat Politècnica de la Innovació i dos accèssits, un per a Glen Biotech SL i un altre per a Nouss Intelligence SL, totes dues empreses situades al Parc Científic d’Alacant. Respecte a la categoria Col·laboració Empresa-Universitat s’atorga un únic premi a Innceinnmat SL del Parc Científioc de la Universitat de València.

Un jurat expert en innovació empresarial

El jurat ha estat integrat per Salvador Coll de la Ciutat Politècnica de la Innovació a la Universitat Politècnica de València (CPI UPV); Fernando Zárraga del Parc Científic de la Universitat de València (PCUV); Juan Antonio Bertolín d’ Espaitec, el Parc Científic, Tecnològic i Empresarial de la Universitat Jaume I (Espaitec – UJI); Olga Francés del Parc Científic d’Alacant de la Universitat d’Alacant (PCA – UA) i Sergio Román del Parc Científic de la Universitat Miguel Hernández d’Elx (PC UMH).

Por primera vez la Red de Parques Científicos Valencianos (rePCV) convoca estos premios con la finalidad de reconocer la evolución y consolidación de las empresas creadas y desarrolladas con el apoyo de los cinco parques científicos valencianos e impulsar y fortalecer las relaciones universidad-empresa. El acto de entrega de premios ha tenido lugar esta mañana en Valencia y ha estado presidido por la Directora del IVACE, Júlia Company Sanus y el Presidente de la rePCV, Salvador Coll Arnau.

Reconocer la innovación realizada por las empresas de los parques científicos valencianos

Con esta convocatoria de premios se pretende reconocer públicamente y a título honorífico el esfuerzo de las empresas del ámbito de los parques científicos valencianos. Así esta primera edición de premios rePCV tiene como finalidad:

  1. Cntribuir al desarrollo y a la consolidación de las empresas creadas y desarrolladas con el apoyo de los cinco parques científicos valencianos.
  2. Apoyar y potenciar el espíritu emprendedor en el ámbito de los cinco parques científicos valencianos.
  3. Impulsar y fortalecer las relaciones universidad-empresa.

En esta  primera convocatoria han obtenido especial diferenciación tres empresas premiadas por sus méritos en investigación, desarrollo e innovación, de entre las 22 empresas que presentaron su candidatura para optar a los premios. Se han premiado siete iniciativas emprendedoras y empresariales atendiendo a su crecimiento, carácter innovador, estrategia empresarial y aportación al entorno. Cada empresa ha sido evaluada por directivos de los cinco parques científicos vinculadas a las universidades públicas valencianas siguiendo criterios de innovación, investigación y potencial de desarrollo tecnológico e internacional.

La start-up de Espaitec Cloudappi, una de las premiadas

Por su crecimiento constante desde que iniciara su actividad en 2016, su capacidad para transformar a las empresas a través de las APIs, su apuesta por la innovación continua y una gestión de recursos humanos donde priman políticas que favorecen el crecimiento personal y profesional, la empresa Cloudappi instalada en Espaitec ha recibido un accésit en la categoría start-up. El el galardón en esta categoría ha sido para Bioithas SL del Parque Científico de Alicante y otro accésit  ha sido para Homyspace Business Housing SL de la Ciudad Politécnica de la Innovación.

En la categoría spin-off el premio ha sido para Das Photonics SL de la Ciudad Politécnica de la Innovación y dos accésits, uno para Glen Biotech SL y otro para Nouss Intelligence SL, ambas empresas ubicadas en el Parque Científico de Alicante. Con respecto a la categoría Colaboración Empresa–Universidad se otorga un único premio a Innceinnmat SL del Parque Científioc de la Universidad de Valencia.

Un jurado experto en innovación empresarial

El jurado ha estado integrado por Salvador Coll de la Ciudad Politécnica de la Innovación en la Universitat Politècnica de València (CPI UPV); Fernando Zárraga del Parc Científic de la Universitat de València (PCUV); Juan Antonio Bertolín de Espaitec, el Parque Científico, Tecnológico y Empresarial de la Universitat Jaume I (Espaitec – UJI); Olga Francés del Parque Científico de Alicante de la Universidad de Alicante (PCA – UA) y Sergio Román del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández de Elche (PC UMH).

For the first time, the Network of Valencian Science Parks (rePCV) has organised these awards to acknowledge the development and consolidation of those companies created and developed with the support of the five Valencian Science Parks, and to encourage and reinforce university-company relationships. The award ceremony took place this morning in Valencia, and was presided by the Manageress of IVACEJúlia Company Sanus and the rePCV Chair, Salvador Coll Arnau.

Acknowledging the INNOVAtion achieved by companies of valenCIaN science parks

The aim of these awards is to publicly acknowledge, as an honorary distinction, the efforts made by companies from Valencian Science Parks. This first edition of the rePCV Awards aimed to:

1.     Contribute to develop and consolidate companies created and developed with the support of the five Valencian Science Parks

2.     Support and reinforce the enterprising spirit in the area covered by the five Valencian Science Parks

3.     Encourage and reinforce university-company relationships

During this first award ceremony, three awarded companies particularly stood out for their merits in R+D+i of the 22 firms that presented their candidacy to opt for these awards. Seven enterprising and business initiatives were awarded for their growth, innovative nature, business strategy and what they contribute to their setting. Each company was evaluated by the Managers of the five parks linked to Valencian public universities by following innovation and research criteria and their potential technological and international development.

The Espaitec start-up Cloudappi was one of the award winners

For its constant growth since it set out in 2016, its capacity to transform companies by means of APIs, its constant innovation determination and its human resources management that prioritises policies to favour personal and professional growth, the firm Cloudappi based at Espaitec was the runner-up in the start-up category. The first award winner in this category went to Bioithas SL from the Alicante Science Park and the other runner-up was Homyspace Business Housing SL from the Polytechnic City of Innovation.

The first award in the spin-off category went to Das Photonics SL from the Polytechnic City of Innovation, while the two runner-ups went to Glen Biotech SL and Nouss Intelligence SL.  Both these companies are based at the Alicante Science Park. The only award for the Business-University Collaboration category went to Innceinnmat SL from the Science Park of the Universitat de València.

An expert jury in business innovation

The jury was made up of: Salvador Coll from the Polytechnic city of Innovation of the Universitat Politècnica de València (CPI-UPV); Fernando Zárraga from the Science Park of the Universitat de València (PCUV); Juan Antonio Bertolín from Espaitec, the Science, Technology and Business Park of the Universitat Jaume I (Espaitec–UJI); Olga Francés from the Alicante Science Park of the Universidad de Alicante (PCA–UA); Sergio Román from the Science Park of the Universidad Miguel Hernández in Elche (PC-UMH).

WEB FINANCIADA POR: